Allt du behöver veta om OVK-besiktning

11 mars 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

OVK-besiktning är en vital kontroll som säkerställer att ventilationssystem i byggnader opererar som de ska för att ge människor en hälsosam inomhusmiljö. Genom att utföra regelbunden OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) kan man förebygga problem, säkerställa energieffektivitet och skapa en behaglig arbets- och boendemiljö. Denna artikel kommer att ge dig en omfattande guide till OVK-besiktning och dess betydelse.

Vad är OVK-besiktning?

OVK besiktning är en lagstadgad kontroll som ska utföras på alla typer av fastigheters ventilationssystem. Syftet med besiktningen är att säkerställa att ventilationen fungerar korrekt och att fastighetens inomhusklimat är hälsosamt och säkert. Reglerna kring OVK är fastställda i Boverkets byggregler (BBR) och besiktningen ska utföras av en certifierad besiktningsman.

Varför är OVK-besiktning viktigt?

En väl fungerande ventilation är avgörande för inomhusklimatet. Dålig luftkvalitet kan leda till en rad hälsoproblem som huvudvärk, trötthet och irritation i luftvägarna. I långsiktigt perspektiv kan det även bidra till allvarligare tillstånd som astma och allergier. Med en OVK-besiktning kan man försäkra sig om att ventilationssystemet inte bara tillför tillräckligt med frisk luft utan också effektivt avlägsnar föroreningar och fukt, vilket är kritiskt för att förebygga mögel och andra skador på byggnaden.

När ska en OVK-besiktning utföras?

Frekvensen för när en OVK-besiktning ska utföras beror på fastighetens typ och det ventilationssystem som används. Normalt måste nyinstallationer av ventilationssystem kontrolleras inom två år efter att de har tagits i bruk. Därefter varierar intervallen mellan besiktningarna från tre till sex år, beroende på byggnadstyp och dess användningsområde. För att uppfylla lagkraven är det fastighetsägarens ansvar att se till att besiktning utförs i tid.

ovk besiktning

Vilka delar ingår i en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning ser till flera olika aspekter av ventilationsanläggningen. Besiktningsmannen kommer att kontrollera:

  1. Att ventilationsanläggningen fungerar som den ska och är korrekt installerad.
  2. Att kontrollmätningar av flöden och tryck uppfyller kraven.
  3. Att inga otillåtna förändringar har gjorts sedan den senaste besiktningen.
  4. Att filtar och övriga komponenter är rena och i gott skick.
  5. Att anläggningens underhåll är korrekt utfört.

Efter avslutad besiktning sammanställs en rapport som visar om anläggningen är godkänd eller ej, samt vilka åtgärder som eventuellt behöver utföras.

Hur går en OVK-besiktning till?

För att inleda en OVK-besiktning kontaktas en certifierad besiktningsman som bokar en tid för genomgång av fastighetens ventilationssystem. Under besiktningen kommer denne att granska och testa olika delar av systemet för att säkerställa dess funktion och effektivitet.

Förberedelser inför OVK-besiktningen

Innan besiktningen kan det vara klokt att själv göra en översyn av systemet för att eventuellt åtgärda enklare brister. Se till att:

  • Ventilationsutrustning är lättåtkomlig och fri från föremål som kan hindra inspektionen.
  • Filtren är rena och bytta vid behov.
  • Inga synliga skador finns på ventilationssystemets komponenter.
  • Dokumentation av tidigare underhåll och åtgärder är tillgänglig för besiktningsmannen.

Fler nyheter