Brandtätning: Livsviktigt för brandsäkerheten

11 mars 2024 Karl Lindgren

editorial

Brandtätning är en kritisk del av brandsäkerhetsarbetet inom bygg- och fastighetssektorn. En effektiv brandtätning förhindrar spridningen av rök och eld vid eventuella bränder, vilket inte bara räddar egendom utan kan även vara skillnaden mellan liv och död. Denna artikel går igenom vad brandtätning innebär, varför det är så viktigt samt vilka lösningar och produkter som finns tillgängliga för att säkerställa optimalt skydd mot brand.

Vikten av brandtätning

Brandtätning handlar om att försegla de öppningar som finns i väggar, golv och tak genom vilka eld och rök kan sprida sig i en byggnad. Dessa öppningar kan vara både avsiktliga, såsom för ventilation och rörledningar, och oavsiktliga, exempelvis sprickor och glipor som uppstått över tid. En korrekt utförd brandtätning begränsar brandens framfart och ger såväl människor som räddningstjänst tid att evakuera respektive ingripa, vilket gör det till en central del av fastighetens passiva brandskydd.

Brandtätning material och metoder inkluderar brandfogar, brandmanschetter, brandskyddsmassa och specialkonstruerade plattor som tål höga temperaturer. För att uppnå ett effektivt skydd måste dessa material uppfylla stränga brandsäkerhetskrav och testas enligt relevanta standarder.

Typer av brandtätningslösningar

Det finns en rad olika lösningar för brandtätning, beroende på applikation och de specifika krav som byggnaden har. Generellt delas lösningarna in i några huvudkategorier:

Dessa produkter används för att tätare runt rör och kablar som passerar genom brandceller. Brandmanschetter sväller vid hög värme och skapar en tät barriär, medan brandkuddar är placerade i genomföringarna och expanderar vid brand för att hindra eldens passage.

Brandfogmassor och tätningsmaterial används för att tätare mellanrum och fogar. De är flexibla och kan svälla vid höga temperaturer för att skapa en robust barriär mot eld och rök. Tätningsmaterialen kommer i form av fogband, sprayer och spackelprodukter.

Brandplattor och brandskivor placeras vid större genomföringar eller för att skydda känsliga områden. De är ofta gjorda av material såsom gips eller mineralull som kan motstå höga temperaturer och förhindra eldspridning.

Att välja rätt typ av brandtätningslösning är avgörande och bör göras med hjälp av expertrådgivning för att säkerställa att byggnadens specifika krav uppfylls.

Lagkrav och standarder för brandtätning

När det kommer till brandtätning är det inte bara fråga om att välja rätt material och metoder för jobbet det finns också strikta lagar och standarder som måste följas. Inom EU är CE-märkning av brandtätningssystem ett krav enligt byggproduktförordningen (CPR). Denna förordning säkerställer att de produkter som används uppfyller EU-standarder för hälsa, säkerhet och miljö.

Förutom CE-märkning finns det specifika svensk standarder (som SS-EN) som tydliggör kraven för hur genomföringsskydd ska installeras och testas. Det är extremt viktigt att byggföretag och fastighetsägare håller sig uppdaterade med dessa regelverk för att säkerställa att deras fastigheter är säkert tätade och uppfyller lagkraven.brandtätning

Installation och underhåll

Den som utför brandtätning måste ha rätt kompetens och förståelse för de material och metoder som används. Det räcker inte att bara installera brandtätningsprodukter, de måste också kontrolleras och underhållas regelbundet för att säkerställa att de fortfarande erbjuder fullt skydd. Regelbunden inspektion och vid behov utbyte av brandtätningsmaterial är en viktig del av fastighetens underhållsplan.

Att hitta en pålitlig partner med rätt produkter och kunskap är avgörande för att brandtätningsarbetet ska bli rätt utfört. Ett exempel är Sewatek, som erbjuder innovativa och certifierade lösningar för brandtätning och genomföringar. Ett besök på Sewatek ger dig tillgång till expertis och produkter som uppfyller höga standarder, samt vägledning för att din byggnad ska bli så brandsäker som möjligt.

Brandtätning är inte bara en fråga om att uppfylla regelverk och standarder. Det är en oumbärlig investering i säkerhet som skyddar liv, egendom och, i slutändan, verksamheter från de förödande effekterna av brand. Att samarbeta med experter som Sewatek säkerställer att detta ansvarsområde hanteras med den omsorg och expertis den förtjänar.

Fler nyheter