LVU: Lagen om vård av unga

25 oktober 2023 Maja Bergman Lindberg

editorial

Om ditt barn far illa eller riskerar att hamna i en farlig miljö finns det lagar och regler som kan skydda och hjälpa till att ta hand om barnet. En av dessa lagar är LVU, Lagen om vård av unga. I denna artikel kommer vi att gå mer ingående på vad LVU är och hur den kan komma att påverka dig som förälder till ett småbarn.

Vad är LVU?

LVU, Lagen om vård av unga, är en svensk lag som har till syfte att skydda och hjälpa barn och unga under 18 år som riskerar att fara illa. Lagen ger socialtjänsten möjlighet att vidta särskilda åtgärder för att skydda dessa barn från farliga situationer och platser, samt se till deras vård, trygghet och utveckling.

När kan LVU användas?

LVU kan användas i olika situationer där barnets bästa anses vara hotat eller riskeras. Vanliga exempel kan vara om barnet far illa på grund av misshandel, psykisk eller fysisk misshandel, försummelse eller bristande vård och omsorg. Det kan även handla om omständigheter där barnet vistas i en skadlig miljö, till exempel om det finns missbruk eller kriminalitet i barnets hem. LVU kan även tillämpas om barnet lever i en psykosocialt ogynnsam miljö där deras hälsa och utveckling är i fara.

LVU

Hur fungerar LVU?

När det finns misstanke om att ett barn riskerar att fara illa kan socialtjänsten inleda en utredning och ansöka om att barnet ska tas om hand enligt LVU. Utredningen innefattar att socialtjänsten samlar in information och utvärderar barnets situation för att bedöma om ett ingripande är nödvändigt. Om socialtjänsten bedömer att ett barn är i fara och att det är nödvändigt att barnet tas om hand kan de ansöka om att domstolen beslutar om LVU-insats. Domstolen avgör då om det finns tillräckliga skäl att tvångsomhänderta barnet och i så fall hur vården ska se ut. Insatserna kan variera och kan innebära allt från placering i familjehem eller institution till kontinuerlig uppföljning och behandling.

Vad händer vid LVU-insats?

Om domstolen beslutar att ett barn ska omhändertas enligt LVU, innebär det att föräldrarna i första hand förlorar vårdnaden om barnet. Barnet kommer då tas om hand av socialtjänsten eller en annan vårdgivare, beroende på vilken insats som anses vara mest lämplig för barnets behov. Målet med LVU-insatsen är alltid att hjälpa barnet och se till dess bästa. Föräldrar ges möjlighet att delta och samarbeta med socialtjänsten och andra professionella för att arbeta mot att återfå vårdnaden om barnet. Som förälder till ett småbarn är det viktigt att vara medveten om LVU och dess syfte. Genom att vara insatt i dina och ditt barns rättigheter och skyldigheter kan du vara bättre rustad för att hantera eventuella situationer där LVU kan bli aktuellt. Ta del av informationsmaterial och prata med experter inom området för att få mer kunskap och förståelse om denna lagstiftning.

Fler nyheter